Splošni pogoji:

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PLESNEGA STUDIJA ELEVATION ACRO, POLE & DANCE,

Aleksandra Volkova s.p., Rusjanov trg 8, 1000 Ljubljana

Uvodna določila

1

Dobrodošli na spletni strani Lessandra-Volk.com. Lastnik spletne strani je Aleksandra Volkova s.p.. Spletna stran je izdelana z namenom predstavitve in obveščanja širši javnosti o Lessandri Volk, njenem plesnem studiu, njegovih storitvah, tečajih in drugih njenih dejavnostih in dejavnostih njenega studia. S potrebno skrbnostjo poskušamo zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na tem spletnem mestu, vendar ne prevzemamo nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti prav tako lastnik strani Aleksandra Volkova s.p. niti tretje osebe, ki so sodelovale pri nastanku, izdelavi ter upravljanju tega spletnega mesta ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi posredno ali neposredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja ali nedostopnosti zgoraj navedenega spletnega mesta. Pridržujemo si pravice spreminjanja vsebine na tem spletnem mestu in / ali prenehanju z njegovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila.

Vsebine ali materiale iz tega spletnega mesta se ne sme kopirati, razmnoževati ali posredovati brez dovoljenja lastnika. Ker spletna stran vsebuje tudi informacije tretjih oseb, povezave z njihovimi spletnimi mesti lastnik spletne strani ne pozna vsebine informacij na spletnih mestih tretjih oseb in zato ne prevzema nobene odgovornosti za tem navedene informacije.

2

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) so sestavni del pogodbe, sklenjene med obiskovalcem plesnega studija ELeVation Acro, Pole & Dance in Lessandra Volk, Aleksandra Volkova s.p. (v nadaljevanju: LVAPD), objavljeni pa so na spletni strani http://lessandra-volk.com/.

3

Pogodba iz 1. točke je sklenjena z (1) elektronsko potrditvijo vpisnega obrazca ali (2) s podpisom posebne vpisne izjave, ki nadomešča elektronski vpisni obrazec.

Za koriščenje obiskov ali drugih ponudb LVAPD je potrebna registracija v aplikaciji STUDIONAUT, ki jo za svoje delovanje uporablja LVAPD.

4

Za vsa razmerja med obiskovalcem in LVAPD, ki niso urejena s temi SPP, veljajo poleg veljavne zakonodaje tudi vsa pravila, ki so obešena v prostorih LVAPD, vključno s cenikom (v nadaljevanju: Pravila).

5

LVAPD bo morebitne spremembe SPP in Pravil redno objavljal na spletni strani http://lessandra-volk.com/ o bistvenih spremembah pa obvestil obiskovalce tudi preko e-pošte pošte.

Šteje se, da je obiskovalec s spremembami seznanjen naslednji dan po objavi, spremembe pa zanj veljajo z elektronsko potrditvijo ali s podpisom izjave, vendar od objave dalje.

Prvi obisk

6

Vsak obiskovalec mora pred sklenitvijo pogodbe z LVAPD ustrezno oceniti svojo fizično sposobnost in se po potrebi posvetovati s svojim zdravnikom o primernosti izbrane vadbe in izbrati le tisto, ki je glede na intenzivnost oziroma težavnost skladna z njegovo telesno  pripravljenostjo in kondicijo.

7

Ob prvem obisku je potrebno v celoti izpolniti elektronski prijavni obrazec z resničnimi podatki ali na recepciji LVAPD podpisati pristopno izjavo.

Obratovalni čas

8

LVAPD ima razpisane ure skupinskih vadb na http://lessandra-volk.com/ ter v prostorih LVAPD, v katere se obiskovalci prijavijo preko aplikacije STUDIONAUT. Studio je za samostojne vadbe odprt od ponedeljka do nedelje ob poljubnem času, razen takrat ko je studio po urniku zaseden. Zasedenost studia je objavljena na http://lessandra-volk.com/, v prostorih LVAPD ter aplikaciji STUDIONAUT. 

LVAPD si pridružuje pravico do sprememb obratovalnega časa, ki bodo razvidne na strani: http://lessandra-volk.com/.

9

V primeru izdajanja ukrepov Vlade RS zaradi izrednih dogodkov (kot je npr. epidemija) bodo obratovalni čas in pogoji koriščenja kupljenih vstopnic prilagojeni tem ukrepom, o čemer bo LVPDA obiskovalce sprotno obveščala na spletni strani http://lessandra-volk.com/ .

Plačevanje storitev

10

Vse storitve, ki jih nudi LVPDA, pa naj gre za samostojne obiske, treninge ali tečaje in drugo (v nadaljevanju: vadbe), so plačljive. Cenik je obešen v prostorih LVPDA, objavljen pa je tudi na spletni strani http://lessandra-volk.com/. V primeru spremembe cene se v času sklenitve pogodbe upošteva cena storitve, ki je objavljena na spletni strani Studionaut, na naslovu https://www.studionaut.com/Booking/Pricelist.

Vadnino* obiskovalec plača vnaprej za izbrani paket vadbe ob sklenitvi pogodbe, razen če je v ceniku določeno drugače.

Znižanje vadnine je mogoče le v dogovoru z vodstvom LVAPD.

LVAPD vadnine, če obiskovalec ne prihaja na vadbe, ne vrača. 

11

V primerih, ko je LVAPD zaradi višje sile ali zaradi ukrepov države zaprt, se že plačani paketi vadbe v neizkoriščenem delu prenesejo v obdobje po prenehanju višje sile oziroma ukrepov države.

Če ima zaradi višje sile ali ukrepov države LVAPD dovoljenje le za omejeno nudenje vadb, se že plačane vadbe proporcionalno prenesejo v obdobje po prenehanju ukrepov.

 Zainteresiranim obiskovalcem se v tem času nudijo proporcionalno zmanjšane ali zahtevanim ukrepom slabše storitve, s čemer se šteje obveznost LVAPD za izpolnjene.

 *Vadnina je cena vadbe.

Pravila obnašanja

12

Obiskovalec se mora na zahtevo LVAPD identificirati z osebnim dokumentom.

Obiskovalec mora upoštevati navodila LVAPD in vsa obvestila in pravila iz 3. točke teh SPP.

LVAPD sme obiskovalca, ki krši (1) SPP, (2) Pravila ali (3) navodila osebja LVAPD, odstraniti iz prostorov LVAPD brez vračila vstopnine. Če pride do kršitve pri organiziranih aktivnosti zunaj  prostorov LVAPD pa sme LVAPD obiskovalca odsloviti s teh aktivnosti.

V primeru ponovne kršitve se sme takemu kršitelju prepovedati vstop v prostore LVAPD, karta z več obiski pa izgubi svojo veljavnost.

Obiskovalec se mora odgovorno obnašati do drugih obiskovalcev LVAPD in do njihove lastnine ter lastnine LVAPD. Pri vadbi ne sme motiti drugih obiskovalcev.

V prostorih LVAPD je kajenje in uživanje drog prepovedano.

Pitje alkohola v prostorih LVAPD ni dovoljeno, razen ko so organizirana druženja in to ne pred vadbo.

Osebam pod vplivom psihoaktivnih in drugih opojnih substanc vstop v studio LVAPD ni dovoljen. Takim osebam lahko osebje LVAPD prepove vstop v prostore LVAPD oziroma jih iz teh prostorov odstrani.

13

Obutev sezujemo ob prihodu v predprostoru. Vstop v prostore LVAPD je možen le v čisti obutvi ali za to namenjene copatih, ki so na voljo v 

Pri prehajanju med prostori smo obzirni do drugih vadečih.

Obiskovalec se mora pred začetkom vadbe temeljito ogreti. V kolikor obišče vodeno vadbo in zamudi to opravi sam, enako velja za samostojno vadbo.

V času vadbe je potrebno odstraniti ves nakit.

Pazimo na čistočo v vseh prostorih LVAPD.

14

Dovoljeno je izvajanje elementov, ki so primerni plezalnemu znanju, spretnosti, sposobnosti in moči  obiskovalca.

Po končani vadbi vsak očisti za seboj svoj drog / hoop / podlogo, drog zaklene in pospravi druge uporabljene rekvizite na svoja mesta.

O nevarnostih plesa ob drogu in izklučitvi odškodninske odgovornosti LVAPD

15

Ples ob drogu je aktivnost ki zahteva (1) ustrezno mero fizične moči in motoričnih sposobnosti, (2) poznavanje pravil varnosti pri različnih težavnostnih stopnjah plesa ob drogu in (3) zavedanje, da prekomeren je napor ali nepravilna vadba škodljiva za zdravje, (4) zavedanje nevarnosti za poškodbe in sicer od površinskih prask, odrgnin, zvinov, zlomov, pa tja do smrtnih izidov.

16

Vsak obiskovalec trenira in vadi na lastno odgovornost. 

17

Za povrnitev škode se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika o povzročitvi škode. V zvezi s tem se LVAPD zavezuje skrbeti za varno poledance okolje in varno treniranje. 

18

LVAPD ne odgovarja za škodo (poškodbe in druge nevšečnosti), ki nastane:

(a) zaradi napačnega ravnanja (dejanja ali opustitve) obiskovalca samega, njegove kršitve pravil o varnem treniranju in ravnanju na drogu ali ob njem (tako v prostorih LVPDA kot v naravi), neupoštevanja konkretnih navodil in opozoril LVAPD ali pa zgolj zaradi nesrečnega naključja, ki se obiskovalcu pripeti pri treningu ali vadbi;

(b) zaradi ravnanja drugih obiskovalcev LVAPD ali tretjih oseb;

(c)  zaradi dogodkov, ki jih ni mogoče pričakovati niti se jim izogniti ali jih odvrniti;

(d)  zaradi neustreznosti ali napak v tisti plezalni opremi, ki ni last LVAPD.

Plezalec mora v primeru svoje ali tuje poškodbe takoj obvestiti osebje LVAPD ter slediti njihovim navodilom.

Skrb za osebne stvari

19

Odlaganje  osebnih stvari je dovoljeno le v garderobi in na v za to namenjenih obešalnikih. Oprema se lahko odlaga tudi na robu dvorane tako da ne moti drugih obiskovalcev. omaricah ali na policah nasproti plezalne dvorane. Kjerkoli drugje, zlasti pa na dostopnih poteh, je to prepovedano.

Po odhodu iz studia morajo obiskovalci garderobo v celoti izprazniti in vzeti s seboj vse svoje stvari. Za pozabljene stvari LVAPD ali osebje LVAPD kot posamezniki ne odgovarjajo. Osebne stvari, ki bodo ostale po zaključku delovnega časa bo LVAPD prestavil med izgubljene predmete.

Za pozabljene, izgubljene stvari ali ukradene stvari LVAPD ne odgovarja.

Fotografiranje in snemanje

20

Vsak obiskovalec dovoljuje, da LVAPD v prostorih LVAPD ter na drugih lokacijah in v naravi fotografira ali snema aktivnosti obiskovalcev za promocijske in druge komercialne namene, povezane z dejavnostjo LVAPD.

Hkrati obiskovalec dovoljuje, da se ta fotografski ali video material objavi (objavlja) v prostorih LVAPD ne glede na to ali je na posnetem materialu obiskovalec jasno viden ali ne.

V javnih medijih (po spletu ter v drugih medijih) pa obiskovalec dovoljuje objavo le tistih posnetkov, na katerih ni jasno viden.

Javno objavo tistega posnetega materiala, na katerem je obiskovalec jasno viden, dovoljuje le, če LVAPD predhodno od njega pridobi soglasje za objavo.

Varovanje in obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev

21

LVAPD za namene izvrševanja pogodbe zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznega obiskovalca: ime in priimek, (2) datum rojstva, (3) spol, (4) naslov, (5) elektronsko pošto, (6) telefon ter (7) fotografijo obiskovalca (opcijsko).

Če je obiskovalec otrok, LVAPD poleg zgornjih podatkov hrani še (8) ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, (9) elektronsko pošto in (10) telefon starša oz. zakonitega zastopnika.

Obiskovalec dovoljuje, da LVAPD njegov elektronski naslov in njegovo telefonsko številko uporablja za vodenje kontakta in izvrševanja pogodbe s LVAPD.

LVAPD se kot upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov zavezuje spoštovati zasebnost. Osebne podatke obiskovalcev sme uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to potrebno za izvrševanje pogodbe in drugih dogovorov med obiskovalcem in LVAPD.

Za namene delovanja podjetja pa lahko LVAPD pridobljene podatke obiskovalca uporablja v anonimizirani obliki.

Vse osebne podatke, ki jih obiskovalec zaupa LVAPD direktno ali prek aplikacije STUDIONAUT upravlja in obdeluje LVAPD, oziroma od LVAPD pooblaščeni subjekti.

LVAPD se zavezuje vse osebne podatke skrbno varovati in jih uporabljati v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in z internimi akti podjetja.

LVAPD se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen v primerih privolitve obiskovalca.

Zbrani osebni podatki se bodo hranili do preklica soglasja obiskovalca, oziroma toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Privolitev lahko posameznik kadarkoli prekliče, zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos svojih osebnih podatkov ali poda pripombo in sicer na elektronski naslov info@lessandra-volk.com .

Preklic ne vpliva na obdelavo podatkov, ki se je izvajala do preklica.

LVAPD se zavezuje izvajati vse potrebne tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov se LVAPD zavezuje izvesti vse potrebne ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov obiskovalca, ga o kršitvi obvestiti  ter o tem seznaniti pristojni organ v Republiki Sloveniji.

Mladoletni obiskovalci

22

Vadbe v LVAPD so tudi osebam mlajšim od 18 let dovoljene pod pogoji iz 2. člena teh SPP, s tem, da  vpisni obrazec oziroma posebno izjavo izpolnijo oziroma podpišejo starši ali skrbniki mladoletnika (zakoniti zastopniki).

 Vse ostale določbe teh SPP se smiselno uporabljajo tudi za mladoletne obiskovalce. Njihova odgovornost za eventualni nastanek škode se presoja skladno z določili veljavne zakonodaje.

Aplikacija Studionaut

23

LVAPD za potrebe izvajanja pogodbe uporablja aplikacijo družbe STUDIONAUT, d. o. o. (v nadaljevanju »upravitelj aplikacije«).

Obiskovalec LVAPD lahko mobilno aplikacijo STUDIONAUT prenese na svoj pametni telefon ali tablični računalnik preko spletne ali mobilne trgovine za mobilne aplikacije. Do aplikacije STUDIONAUT lahko dostopa tudi preko spletne strani studionaut.com ali studionaut.eu.

TRENINGI - ODRASLI

Mesečna karta

Vpis v redni mesečni tečaj pomeni, da lahko oseba obiskuje skupine v katere se prijavi od 1-ga do za zadnjega dne v mesecu. Tečajnik lahko izbira med obiskovanjem mesečnega tečaja 1 x na teden, 2x na teden, 3x na teden ali izbere neomejeno karto*.

Cena mesečne karte velja v skladu z trenutnim veljavnim cenikom. Plačila se poravnajo do najkasneje 15-ga v mesecu za tekoči mesec. Karte ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Ure se ne prenašajo v naslednji mesec. V primeru odsotnosti se ure lahko nadomeščajo v tekočem mesecu v drugih razpisanih urah. Izjemoma se lahko ure nadomeščajo v naslednjem mesecu, če je oseba v slednjem redno prijavljena v mesečni tečaj in se je odsotnost zgodila v zadnjem tednu meseca.

V kolikor je odsotnost povezana z boleznijo, ki onemogoči vadbo za več kot 14 dni (vsaj 10 delovnih dni) in vpisana oseba predloži o tem zdravniško potrdilo, je možen prenos ur v naslednji mesec za ekvivalent ur, na katerih je bila oseba odsotna in je zanj izdano zdravniško potrdilo.  Za reden vpis v mesečni tečaj naslednjega meseca je tako potrebno doplačilo do polne vrednosti mesečnega tečaja. Kupnina za vplačane tečaje se ne vračajo.

*Učenci z neomejeno karto, s primerno stopnjo znanja za samostojno vadbo lahko najamejo v dvorani drog za samostojni trening in je cena takega treninga vključena v ceno neomejene karte. V nasprotnem primeru se najem droga obračunava po trenutno veljavnem ceniku.

3, 6 ali 12 mesečna karta

Vpis v več mesečni tečaj pomeni, da lahko oseba obiskuje skupine v katere se prijavi od 1-ga v mesecu v katerem plača, do zadnjega dne v mesecu za katerega kupi karto, pri čemer lahko vsak mesec spremeni skupine, katere obiskuje ob pogoju razpoložljivega mesta v skupini. Tečajnik lahko izbira med obiskovanjem večmesečnega tečaja 1 x na teden, 2x na teden, 3x na teden ali izbere neomejeno karto*.

Cene več mesečnih kart so določene v skladu s trenutnim veljavnim cenikom. Plačila za več mesečno karto se poravnajo najkasneje do 15-ga prvega meseca za katerega velja kupljena karta, v enkratnem znesku. Karte ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

V kolikor je odsotnost povezana z boleznijo, ki onemogoči vadbo za več kot 4 tedne (vsaj 20 delovnih dni) in vpisana oseba predloži o tem zdravniško potrdilo, je možen prenos ur v naslednje obdobje, za ekvivalent ur, na katerih je bila oseba odsotna in je zanj izdano zdravniško potrdilo.  Za reden vpis v mesečni ali več mesečni tečaj naslednjega meseca je tako potrebno doplačilo do polne vrednosti mesečnega tečaja. Kupnina za vplačane tečaje se ne vračajo.

*Učenci z neomejeno karto, s primerno stopnjo znanja za samostojno vadbo lahko najamejo v dvorani drog za samostojni trening in je cena takega treninga vključena v ceno neomejene karte. V nasprotnem primeru se najem droga obračunava po trenutno veljavnem ceniku.

Privatne ure

V studiu Lessandra Volk, s.p je mogoč nakup tudi individualnih ur. To so ure namenjene posamezniku, kateremu se v celoti prilagodi učni program glede na njegove želje, ter cilje ter psihofizične sposobnosti.

 Ob nakupu privatnih ur ali paketa privatnih ur kupec prejme račun. Z objavo teh splošnih pogojev je vsak kupec seznanjen, da z nakupom darilnega bona sprejema te splošne pogoje ter način poslovanja z darilnimi boni, kot je opredeljeno s temi splošnimi pogoji, ki so v skladu z obligacijskim zakonikom in  zakonom o varstvu potrošnikov.

 Veljavnost Privatnih ur je 3 meseca  od datuma nakupa, upoštevajoč princip delovanja studia po obdobju razpisnih mesečnih urnikih.  Privatne ure ali paket privatnih ur je možno kupiti in prevzeti na lokaciji kjer se nahaja plesni studio Lessandre Volk, Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana po predhodnem dogovoru. Privatne ure ali paket privatnih ur je izdan kupcu v trenutku, ko je bilo zanj opravljeno plačilo. Privatnih ur predhodno ne izdajamo, ter jih ni mogoče prenašati na 3 os.

Obveznost Aleksandra Volkova s.p. iz privatnih ur preneha, ko se izvede privatna ura kot storitev, s potekom veljavnosti privatnih ali če dprivatne ure ali paket privatnih ur postane neveljaven iz razlogov iz teh splošnih pogojih. 

Imetnik privatnih ur ali paketa privatnih ur nima pravice do izplačila vrednosti le teh v denarju niti deloma.

DODATNO

Darilni bon

Darilni bon je dokument, ki ga Aleksandra Volkova s.p. Rusjanov trg 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, izda proti plačilu v obliki listine katerega je v skladu s splošnimi pogoji dolžan sprejeti namesto plačila navedene storitve. Ob nakupu darilnih bonov kupec prejme račun. Z objavo teh splošnih pogojev je vsak kupec seznanjen, da z nakupom darilnega bona sprejema te splošne pogoje ter način poslovanja z darilnimi boni, kot je opredeljeno s temi splošnimi pogoji, ki so v skladu z obligacijskim zakonikom in  zakonom o varstvu potrošnikov.

Vsak darilni bon pripravimo posebej za vas in vašega obdarjenca. Zato je potrebno darilni bon naročiti predhodno, pridržujemo si pravico za predhodno naročilo vsaj 72 ur (3 delavne dni) pred želenim prevzemom oziroma tega lahko pripravimo naslednji dan od časa naročila v kolikor je to v naši zmogljivosti. Naročilo oddate na preko kontaktnega obrazca na spletni strani ali na naslov poledance.exotic@gmail.com. Za naročilo je potrebno navesti ime, priimek, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov naročnika darilnega bona, izbrano storitev in predviden čas koriščenja. Za izdelavo darilnega bona naročnik lahko izbira med možnostmi mesečnih tečajev in individualne ure plesa ob drogu.

 Darilni bon za enkratno uro ali poskusno uro ne izdajamo. Veljavnost bona za mesečni tečaj je za čas štirih mesecev od datuma nakupa, upoštevajoč princip delovanja studia po obdobju razpisnih mesečnih urnikih. Ob nakupu individualnih ur je veljavnost omejena na čas dveh mesecev od datuma nakupa, upoštevajoč princip delovanja studia po obdobju razpisnih mesečnih urnikih. Za pripravo darilnega bona so potrebni podatki: ime in priimek obdarjenca. Darilni bon je možno kupiti in prevzeti na lokaciji kjer se nahaja plesni studio Lessandre Volk, Tržaška cesta 245, 1000 Ljubljana po predhodnem dogovoru. Darilni bon je izdan kupcu v trenutku, ko je bilo zanj opravljeno plačilo. Darilnih bonov predhodno ne izdajamo.

Storitev lahko obdarjenec koristiti samo z predložitvijo originalnega darilnega bona in z izkazom osebnega dokumenta. Darilni bon je potrebno unovčiti v času njegove veljavnosti, ter upoštevati pogoje koriščenja, ti podatki so navedeni na darilnem bonu. Na darilni bon ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati, ali popravljati, v nasprotnem primeru se bon šteje za neveljavnega. Poškodovanega ali kako drugače spornega darilnega bona osebje studia ni dolžan sprejeti. 

Obveznost Aleksandra Volkova s.p. iz darilnega bona preneha, ko darilni bon sprejme kot plačilo za storitev, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če darilni bon postane neveljaven iz razlogov iz teh splošnih pogojih. 

Imetnik darilnega bona nima pravice do izplačila vrednosti darilnega bona v denarju niti deloma. V primeru, da je vrednost nakupa storitve višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Če je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona, se razlika do polne vrednosti bona v gotovini ne vrača. V primeru izgube darilnega bona kupec ali obdarjenec nimata pravice zahtevati novega darilnega bona.

 Darilni bon ni prenosljiv. 

Darilni boni, ki so bili izdani za namene žrebanj, nagrad ali promocijskih daril ni možno menjati za druge storitve. V primeru, da obdarjenec storitev ne mora koristiti zaradi zdravstvenih težav ali poškodbe mora obdarjenec pisno javiti na poledance.exotic@gmail.com in predložiti zdravniško potrdilo o bolezni ali poškodbi. Na podlagi zdravniškega potrdila v kolikor gre za lažjo bolezen se po dogovoru veljavnost darilnega bona lahko podaljša do največ dva meseca od časa prenehanja veljavnosti (po mesečnem urniku). V kolikor na podlagi zdravniškega potrdila razvedeti, da koriščenje storitev ni mogoče je dogovor o prenosu darilnega bona na drugo osebo mogoč s predhodnim dogovorom. 

Darilni boni, ki so izdani z namenom promocije, dobrega odnosa s poslovnimi partnerji, oziroma je storitev iz katerega drugega razloga podana iz strani izdajatelja darilnega bona in s tem storitve, podjetja Aleksandra Volkova s.p. za namene nagradne igre in drugih podobnih aktivnosti si podjetje Aleksandra Volkova s.p. pridružuje pravico, da pogoje o času veljavnosti, kot tudi druge pogoje spremeni oziroma prilagodi. Obdarjenec upošteva osnovna določila navedena v tem odstavku o koriščenju storitev, če to ni bilo določeno drugače ob izdaji darilnega bona.

Kuponi in letaki

Unovči se lahko en kupon iz letaka na eno osebo oziroma oseba lahko uporabi letak le enkratno, ki prvič obišče izbrani mesečni tečaj v plesnem studiu Lessandre Volk. Kupon velja samo na redne cene mesečnih tečajev. Popusti se ne seštevajo. Kupon stranka izreže in ga odda na blagajni. Veljajo samo kuponi iz originalne tiskovine. Kupon je unovčljiv v času, ko se mesečni tečaj izvaja.

Sodelovanje v nagradnih igrah

Obdelavo podatkov, zbranih s sodelovanjem v nagradnih igrah, urejajo pravilniki o nagradnih igrah.